Základné informácie

Viete, že niektoré záznamy musíte uschovávať až niekoľko desiatok rokov?

Viete záznamy systematicky a odborne spracovávať?

Poznáte zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a jeho novely?

Poznáte vyhlášku MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorá venuje veľkú pozornosť archívnemu a registratúrnemu systému?

Máte zabezpečenú spoľahlivú a dlhodobú úschovu registratúrnych záznamov?

Máte vhodné priestory na prehľadné uloženie písomných, obrazových alebo digitálnych záznamov?