Legislatíva

V súčasnosti platná legislatíva pre správu registratúry určuje práva a povinnosti pôvodcov registratúr, zriaďovateľov archívov a vymedzuje zákonné povinnosti správcov registratúr a správcov archívov.

Naše právne normy sú plne porovnateľné s normami krajín Európskej únie.

Zákon č. 395/2002 Z. z.

Tento zákon upravuje organizáciu a pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry a je jedným zo základných dokumentov o správe registratúry.

Zákon č. 395/2002 Z. z. bol novelizovaný zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 216/2007 Z. z., zákonom č. 335/2007 Z. z, zákonom č. 445/2008 Z. z. a zákonom č. 41/2011 Z. z.

Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. pojednáva o:

Vyhláška pojednáva o hodnotení záznamov, vyraďovaní registratúrnych záznamov, preberaní archívnych dokumentov do archívu, ochrane archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov, evidencii archívneho dedičstva a o prístupe k archívnym dokumentom.

Vyhláška MV SR č. 628/2002 bola novelizovaná vyhláškou č. 251/2005 Z. z. a neskôr vyhláškou č. 242/2007.

§35 Zákona č. 431/2002 Z. z.

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. je zákon o účtovníctve.
  • § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. pojednáva o uchovávaní a ochrane účtovnej dokumentácie a o spôsoboch uchovávania účtovných záznamov

§36 Zákona č. 431/2002 Z. z.

  • Zákon č. 431/2002 Z. z. je zákon o účtovníctve.
  • § 36 zákona č. 431/2002 Z. z. pojednáva o ostatných ustanoveniach o účtovnej dokumentácií.