Spracovanie záznamov

  • Preberanie, evidovanie, usporiadanie, uloženie, využívanie a vyraďovanie záznamov.
  • Odborná starostlivosť o záznamy vrátane ich ochrany pred poškodením, znehodnotením, stratou alebo zneužitím.
  • Vyraďovanie záznamov v súlade s legislatívou platnou pre oblasť archívnictva.
  • Usporiadanie záznamov so znakom hodnoty "A" (archívne dokumenty) podľa registratúrneho plánu pôvodcu, vypracovanie preberacích zoznamov, zabezpečenie odbornej archívnej prehliadky príslušným štátnym archívom, uloženie záznamov do archívnych obalov a ich odvozu do príslušného archívu.
  • Odborné zhodnotenie záznamov bez znaku hodnoty "A", ktorým uplynula ich lehota uloženia (určené na zničenie), vypracovanie vyraďovacích zoznamov, zabezpečenie odvezenia záznamov a ich zničenie tak, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v likvidovaných záznamoch.