Stručne a jednoducho

REGISTRATÚRA

Je súbor všetkých záznamov pochádzajúcich z činnosti právnických a fyzických osôb a všetkých záznamov im doručených.

REGISTRATÚRNY PORIADOK

Je interná norma pôvodcu registratúry, ktorá určuje správu registratúry, t. j. od podania a prijatia záznamov (spisov) až po ich bezpečné uloženie vo vyhovujúcich priestoroch.

REGISTRATÚRNY PLÁN

Je pomôcka na účelné a systematické ukladanie spisov. Člení registratúru do vecných skupín a určuje spisom registratúry značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.