Služby

Spoločnosť AD ACTA group, a. s. Vám ponúka:

  • preberanie, evidovanie, usporiadanie, uloženie, využívanie a vyraďovanie záznamov, dlhodobú úschovu, odbornú starostlivosť vrátane ich ochrany pred poškodením, znehodnotením, stratou alebo zneužitím,
  • vyraďovanie záznamov v súlade s legislatívou pre oblasť archívnictva,
  • usporiadanie záznamov so znakom hodnoty "A" (archívne dokumenty) podľa registratúrneho plánu pôvodcu, vypracovanie preberacích zoznamov, zabezpečenie odbornej archívnej prehliadky príslušným štátnym archívom, uloženie záznamov do archívnych obalov a ich odovzdanie do príslušného archívu,
  • odborné zhodnotenie záznamov bez znaku hodnoty "A", ktorým uplynula ich lehota uloženia (určené na zničenie), vypracovanie vyraďovacích zoznamov, zabezpečenie odvozu záznamov a ich zničenie tak, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v likvidovaných záznamoch,
  • uloženie záznamov bez znaku hodnoty "A", ktorým neuplynula lehota uloženia v priestoroch, ktoré sú v súlade s Vyhláškou MV SR č. 628/2002 s vypracovaním zoznamu týchto záznamov,
  • prevzatie a dlhodobú úschovu osobných spisov a mzdových listov zamestnancov organizácií,
  • ďalšiu starostlivosť o uloženú registratúru - zabezpečenie komunikácie s oprávnenými osobami, napr. vyhotovenie a zasielanie kópií z uloženej registratúry pre potreby sociálnej poisťovne,
  • kompletné vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu a ich schválenie v príslušnom štátnom archíve,
  • odborné poradenské a konzultačné služby,
  • školenie zamestnancov organizácie o platných registratúrnych smerniciach.