AD ACTA group, a. s.

správa registratúry

Registratúra:

Je agenda, záznamy, spisy atď., ktoré vznikajú pri činnosti právnických a fyzických osôb.

Registratúrny poriadok:

Je interná norma pôvodcu registratúry, ktorá určuje správu registratúry, t. j. od podania a prijatia záznamov (spisov) až po ich bezpečné uloženie vo vyhovujúcich priestoroch.

Registratúrny plán:

Je pomôcka na účelné a systematické ukladanie spisov. Člení registratúru do vecných skupín a určuje spisom registratúrnu značku, znak hodnoty a lehotu uloženia.

Pôvodca registratúry - každá právnická a fyzická osoba:

Z činnosti, ktorej vzniká registratúra, je podľa zákona o archívoch a registratúrach povinná zabezpečovať správu registratúry, t. j. evidovanie, ukladanie, ochranu záznamov, ako aj ich pravidelné vyraďovanie.

Pôvodca registratúry:

Z činnosti, ktorého vznikajú registratúrne záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, orgány verejnej správy, právnické osoby zriadené zákonom majú v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach povinnosť vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán. Tieto musí predložiť na posúdenie a schválenie Ministerstvu vnútra SR prostredníctvom príslušného štátneho archívu.

Neodbornou prácou s registratúrou alebo neplnením si povinností podľa zákona č. 395/2002 Z. z. sa pôvodca registratúrnych záznamov dopúšťa priestupku, za ktorý môže byť podľa závažnosti sankcionovaný.